Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS

CICLE FORMATIU: ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Maritimo PesqueraGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap de màquines. Oficial de màquines o primer oficial de màquines. Cap d'equip. Cap de taller. Pèrit taxador d'embarcacions esportives i de recreació. Inspector en empreses pesqueresMÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Organització del manteniment de planta propulsora i maquinària auxiliar de barcos.

Organització del manteniment en sec de barcos i embarcacions i muntatge de motors tèrmics.

Programació i manteniment d'automatismes hidràulics i pneumàtics en barcos i embarcacions.

Organització del manteniment i muntatge d'instal·lacions i sistemes elèctrics de barcos i embarcacions.

Organització del manteniment i muntatge d'instal·lacions frigorífiques i sistemes de climatització de barcos i embarcacions.

Planificació del manteniment de maquinària de barcos i embarcacions.

Organització de la guàrdia de màquines.

Control de les emergències.

Organització de l'assistència sanitària a bord.

Projecte d'organització del manteniment de maquinària de barcos i embarcacions.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


COM S'ACCEDIX

Accés a grau superior


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir a un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la Possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

O Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.


TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Mecànica Naval, branca Marítim Pesquera

Tècnic Superior en Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Barco