Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

CICLE FORMATIU: LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: QuímicaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Analista de laboratoris de titularitat pública o privada. Analista de laboratori químic. Analista de laboratori microbiològic. Analista de laboratori de materials. Analista de laboratori d'indústries agroalimentàries. Analista de laboratori d'indústries transformadores. Analista de centres de formació, investigació i desenrotllament. Analista microbiològic d'indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques. Analista microbiològic d'aigües potables i residuals. Analistes de control microbiològic de la indústria farmacèutica. Analista de matèries primeres i acabats. Tècnic de laboratori de química industrial. Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses. Tècnic d'assajos de productes de fabricació mecànica. Tècnic d'assajos de materials de construcció.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Mostratge i preparació de la mostra.

Anàlisis químiques.

Assajos fisicoquímics.

Assajos microbiològics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Anàlisi instrumental.

Assajos físics.

Assajos biotecnològics.

Qualitat i seguretat en el laboratori.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Química (LOE ó LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Química (LOE ó LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI D'ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT.


El títol de Tècnic Superior en Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS


Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Alimentació, branca Química. (FP2)

Tècnic Especialista en Anàlisis làcties branca Química. (FP2)

Tècnic Especialista en Anàlisi i Processos Bàsics, branca Química. (FP2)

Tècnic Especialista en Química de Laboratori, branca Química. (FP2)

Tècnic Especialista en Ajudant Tècnic de Laboratori, branca Química. (FP2)

Tècnic Superior en Anàlisi i Control. (LOGSE)