Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

CICLE FORMATIU: COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Seguretat i Medi AmbientGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic de gestió en protecció civil i emergències. Tècnics de gestió en incendis forestals. Coordinador de protecció civil i emergències. Coordinador en incendis forestals. Coordinador en emergències ordinàries i extraordinàries. Cap de servicis d'extinció d'incendis urbans. Cap de servicis d'intervenció davant d'emergències d'origen natural, tecnològic i antròpic.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Planificació en emergències i protecció civil.

Avaluació de riscos i mesures preventives.

Planificació i desenrotllament d'accions formatives, informatives i divulgatives en protecció civil i emergències.

Supervisió de la intervenció en riscos produïts per fenòmens naturals.

Supervisió de la intervenció en riscos tecnològics i antròpics.

Supervisió de la intervenció en incendis forestals i cremes prescrites.

Supervisió de la intervenció en operacions d'incendis urbans i emergències ordinàries.

Supervisió de la intervenció en operacions de salvament i rescat.

Supervisió de les accions de suport a les persones afectades per desastres i catàstrofes.

Gestió de recursos d'emergències i protecció civil.

Projecte de coordinació d'emergències i protecció civil.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés a Grau Superior.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.

El títol de Tècnic Superior en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.