Visualització de contingut web

Mitjans de comunicació social

Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies

Bases reguladores

  • Bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.
  • Correcció d'errades del procediment de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.

 

Per a qualsevol dubte que tingueu sobre l'ordre de bases podeu enviar un correu electrònic a l'adreça: serveidepromocio@gva.es, en l'assumpte indiqueu: "DUBTE MMCC". Us respondrem tan aviat com siga possible.

Preguntes més freqüents

Quin és el marc temporal al qual s'apliquen les ajudes?

L'article 6 de l'ordre de bases estableix:

«7. En la convocatòria corresponent s'estableix el període al qual es poden imputar les despeses realitzades per a portar a terme les activitats objecte de la subvenció, que sempre han de ser anteriors a la data de la sol·licitud de la subvenció, excepte les despeses de l'apartat 5 d'aquest article.»

Una empresa que opte a la subvenció per la modalitat de mitjans de comunicació en línia ha d'estar registrada en la Comunitat Valenciana?

El punt 2.4 de l'article 10 de l'ordre de bases estableix:

«a) Per a les ràdios i les televisions que emeten per internet, certificat que acredite la inscripció en el Registre de Prestadors de Comunicació Audiovisual de la Comunitat Valenciana.»

El Certificat de l'OJD és obligatori en la categoria de publicacions?

Els punts 3 i 4 de l'article 10 de l'ordre de bases estableixen:

«3. Documentació específica per a les modalitats de la categoria de publicacions:

a) Certificat emés per l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) que acredite la difusió del mitjà de comunicació durant els 12 mesos anteriors a la convocatòria.

4. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació, que s'incorpore a la documentació i les declaracions responsables relacionades en aquest article, així com la no presentació de la documentació que siga requerida per a acreditar el compliment del que s'ha declarat, determina la impossibilitat de continuar l'exercici del dret a participar en la convocatòria sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguen derivar-se d'aquesta actuació»