Portada Normativa

Logo de la Dirección General de Deporte. Sección Normativa.

 

Normativa a exposició pública

INFORMACIÓ PÚBLICA sobre el projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que estableix els criteris i les condicions d'inclusió en les llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i en les llistes de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana, en desenvolupament del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport als esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

 

S'obri un termini d'informació pública per un termini de 15 dies a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9045, 22.03.2021), d'acord amb l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, estructura i procediment per a l'elaboració de projectes normatius de la Generalitat. El text de l'esborrany de l'ordre en tramitació està disponible:

 

 

Les al·legacions, suggeriments o observacions realitzades per persones o entitats considerades interessades s'han de dirigir a la següent adreça electrònica al següent correu electrònic: elite_dgd@gva.es, en el termini de15 dies, fins al 15 d'abril de 2021.

València, 22 de març 2021

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre Projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia,d'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la pròxima proposta d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.

Els suggeriments i aportacions es realitzaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d'aquest anunci, exclusivament en l'adreça de correu electrònic: juridic_esport@gva.es. Termini de presentació: fins al 09 d'abril de 2021.

València, 16 de març de 2021

 

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre Projecte de decret pel qual es regula el Consell Assessor de l'Esport de la Generalitat Valenciana.

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la pròxima elaboració del projecte de DECRET PEL QUAL ES REGULA EL CONSELL ASSESSOR DE L'ESPORT DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Els suggeriments i aportacions es realitzaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d'aquest anunci, exclusivament en l'adreça de correu electrònic: juridic_esport@gva.es. Termini de presentació: fins al 04 de febrer de 2021.

València, 13 de gener de 2021

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

PROJECTE D'ORDRE ____/_____, de ___, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'ampliació, la millora, la modernització, l'adaptació, l'adequació o el reforç d'instal·lacions esportives de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

S'obri un període d'informació pública durant un termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà a la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8990, 07.01.2021), de conformitat amb el que s'estableix en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

Contingut del projecte d'ordre:

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: infraestructurasdep_dgd@gva.es, en el termini de 15 dies, fins al 29 de gener de 2021.

València, 7 de gener de 2021

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA: Ordre __/__, de , de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, d'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la pròxima proposta d'Ordre __/__, de , de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de les opinions i propostes finalitza el 24 de juliol de 2020 i les aportacions s'han de dirigir al correu electrònic:

infraestructurasdep_dgd@gva.es

València, 10 de juliol de 2020

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre el projecte d'ordre de la Conselleria de Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, de conformitat amb el que disposa l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la proposta d'ordre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació d'opinions i propostes finalitza 16 de juliol i s'hauran d'enviar al correu electrònic registre_entitatsesportives@gva.es

València, 25 de juny de 2020

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre l'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

 

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, d'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la pròxima proposta d'Ordre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2020, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de les opinions i propostes finalitza el 29 de juny de 2020 i les aportacions s'han de dirigir al correu electrònic: elite_dgd@gva.es

 

València 5 de juny de 2020

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

Projecte d'ORDRE , de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 17/2017, de 12 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a entitats locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport.

S'obri un període d'informació pública durant un termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà a la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8704, 24.12.2019), de conformitat amb el que s'estableix en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

El text del projecte que està en tramitació tant en valencià com en castellà es pot consultar:

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: promocion_dgd@gva.es, en l'esmentat termini de 15 dies, fins el 17 de gener de 2020.

València, 26 desembre 2019

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre l'Ordre per la qual s'actualitzen les quanties de les dietes que perceben les persones que integren el Tribunal d'Esport de la Comunitat Valenciana.

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, d'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la pròxima proposta d'Ordre, per la qual s'actualitzen les quanties de les dietes que perceben les persones que integren el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana. Un resum sobre el seu contingut, objectius i necessitat del projecte normatiu es pot consultar en el següent document:

El termini de presentació de les opinions i propostes sobre la norma finalitza el 30 de desembre de 2019 i les aportacions s'han de dirigir al correu electrònic juridic_esport@gva.es.

València, 05 de desembre de 2019

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT   

CONSULTA PÚBLICA PREVIA sobre el PROJECTE D'ORDRE de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport PER LA QUAL ES MODIFICA PARCIALMENT L'ORDRE 17/2017, de 12 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a entitats locals i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport

La Direcció General de l'Esport sotmet a consulta pública prèvia, de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquest projecte d'Ordre, la tramitació del qual es proposa iniciar. Un resum sobre el seu contingut, objectius i necessitat del projecte normatiu es pot consultar en el següent document:

València, 4 d'octubre de 2019.

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA de modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

La Direcció General de l'Esport sotmet a consulta pública prèvia, de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, la proposta de modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física. Un resum sobre el seu contingut, objectius i necessitat del projecte normatiu es pot consultar en el següent document:

El termini de presentació de les opinions i propostes sobre la norma finalitza el 8 de setembre de 2019 i les aportacions s'han de dirigir al correu electrònic juridic_esport@gva.es.

València, 7 d'agost de 2019.

 •  Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

PROJECTE DE DECRET, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA LA COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL TRIBUNAL DE L'ESPORT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

S'obri un període d'informació pública fins al pròxim 8 de setembre de 2019 (DOGV 8602, 30.07.2019), de conformitat amb el que s'estableix en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: juridic_esport@gva.es, fins al 8 de setembre de 2019.

València, 30 de juliol de 2019.

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

PROJECTE DE DECRET, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL COMITÉ D'ESPORT UNIVERSITARI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

S'obri un període d'informació pública durant un termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà a la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8550, 17.05.2019), de conformitat amb el que s'estableix en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: promocion_dgd@gva.es en l'esmentat termini de 15 dies.

València, 17 de maig de 2019.

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

PROJECTE DE DECRET, DEL CONSELL, DE MESURES DE SUPORT A ESPORTISTES D'ELIT I AL PERSONAL TÈCNIC I ARBITRAL D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

S'obri un període d'informació pública durant un termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà a la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana [DOGV 8541, 06/05/2019], de conformitat amb el que s'estableix en l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració de projectes normatius de la Generalitat. El text del projecte que està en tramitació tant en valencià com en castellà es pot consultar:

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: juridic_esport@gva.es, en l'esmentat termini de 15 dies.

València, 2 de maig de 2019

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE DE DECRET____/ 2019, de __________ del Consell, pel qual es regula el Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana

La Direcció General de l'Esport sotmet a consulta pública prèvia, de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquesta proposta de Decret, la tramitació del qual es proposa iniciar. Un resum sobre el seu contingut, objectius i necessitat del projecte normatiu es pot consultar en el següent document:

València, 1 de febrer de 2019.

 • Termini d'al·legacions FINALITZAT

 

AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, PER LA QUAL S'ORDENA L'EXERCICI DE LES PROFESSIONS DE L'ESPORT A LA COMUNITAT VALENCIANA.

S'obri un període d'informació pública durant el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació del anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8444, 14.12.2018), de conformitat amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 25.4 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, i l'article 52.2 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius.

El text del projecte que està en tramitació tant en valencià com en castellà es pot consultar:

Les al·legacions, suggeriments o les observacions efectuades per persones o entitats han de ser dirigides al correu electrònic següent: juridic_esport@gva.es, en l'esmentat termini de 15 dies.

València, 06 de febrer de 2019.