Visualització de contingut web

Fons FEDER

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

 
Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.
 
El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, al superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

 
El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius del FEDER:

Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors (EIX PRIORITARI 4).

 

Prioritats del FEDER:

Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.

Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors

Objectiu Temàtic: Recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors
Prioritat d'inversió: Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.
Objectiu específic: Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics.
Línia d'actuació: Programa d'estalvi i eficiència energètica en centres públics d'Ensenyament Secundari 

Documents de programació

Programa Operatiu FEDER CV 2014-2020

Llistat d'operacions

Llistat d'operacions de la DG Infraestructures Educatives

Normativa d'aplicació

Normativa europea

Normativa estatal

Normativa autonòmica

Enllaços d'interés

Nivell europeu:

Nivell estatal:

Nivell autonòmic:

Comunicació 2014-2020

Mesures antifrau