Avantprojectes de llei o projectes de decret legislatiu

Nom
Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de Mecenatge Cultural, Científic i Esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.
01_Text Projecte.pdf 26/01/2018
11_Informe no submissió Comissió Inclussió i Drets Socials.pdf 26/01/2018
14_ Al·legacions Habitatge Obres Públiques i Ordenació del Territori.pdf 26/01/2018
31_Informe Sotssetaria.pdf 26/01/2018
02_Tramit informació publica.pdf 26/01/2018
12_Informe no necessitats informe competitividad.pdf 26/01/2018
15_Al·legacions Transparència Participació.pdf 26/01/2018
03_Resolució inici.pdf 26/01/2018
25_Informe Sotssecretaria.pdf 26/01/2018
28_Dictamen Comité econòmic i social.pdf 26/01/2018
29_Informe CV Cultura.pdf 26/01/2018
06_Informe econòmic.pdf 26/01/2018
07_Al·legacions Sanitat Universal i Salut Pública.pdf 26/01/2018
08_Informe Impacte de gènere.pdf 26/01/2018
10_Impacte infància i adolescència.pdf 26/01/2018
13_ Al·legacions Medi Ambient i Canvi Climàtic.pdf 26/01/2018
20_Al·legacions Informe DG Tributs i Pressuposos.pdf 26/01/2018
23_Informe DG Presupuestos.pdf 26/01/2018
32_Dictamen Consell juridic consultiu.pdf 26/01/2018
04_Informe Advocacia.pdf 26/01/2018
05_Informe necessitat i oportunitat.pdf 26/01/2018
30_Informe al·legacions Comite Ec i CVC.pdf 26/01/2018
09_ Informe impacte família.pdf 26/01/2018
27_ Acord Consell aprovació tramitació amb texte.pdf 26/01/2018
16_Al·legacions Vice i Igualtat i Pol Inclusives.pdf 26/01/2018
17_Al·legacions Presidència.pdf 26/01/2018
18_Informe DGTIC PL Mecetnatge cultural CV_firmado.pdf 26/01/2018
19_ Al·legacions Economia Comerç i Treball.pdf 26/01/2018
21_Al·legacions Justícia Administració Pública.pdf 26/01/2018
22_Memòria econòmica.pdf 26/01/2018
24_Informe al·legacions Conselleries.pdf 26/01/2018
26_ Informe Intervenció General.pdf 26/01/2018
Avantprojecte de llei de la Generalitat per la qual s'ordena l'exercici de les professions de l'esport a la Comunitat Valenciana.
03-Informe necesidad y oportunidad 24.09.18.pdf 24/11/2020
05-Alegaciones Agricultura 08.10.18.pdf 24/11/2020
06-Alegaciones Vicepresidencia 15.10.18.pdf 24/11/2020
08-Alegaciones Justicia 17.10.18.pdf 24/11/2020
20-Informe D.G.F.P. 04.03.19.pdf 24/11/2020
25-Solicitud dictamen al C.E.y Social 30.06.20.pdf 24/11/2020
26-Solicitud dictamen CJC 16.11.20.pdf 24/11/2020
00-Alegaciones Baloncesto.pdf 24/11/2020
01-Informe impacto familia 24.09.18.pdf 24/11/2020
04-Informe Consulta Pública Previa 24.09.18.pdf 24/11/2020
19-Memoria económica Subsecretaría 19.02.19.pdf 24/11/2020
24-Informe Art. 69 23.06.20.pdf 24/11/2020
13-Informe alegaciones Consellerias 30.11.18.pdf 24/11/2020
14-Informe competitividad Economía 03.12.18.pdf 24/11/2020
15-Informe complementario DG Deporte 03.01.19.pdf 24/11/2020
18-Informe Intervención General 14.02.19.pdf 24/11/2020
02-Informe impacto género 24.09.18.pdf 24/11/2020
21-Informe alegaciones turismo 03.02.20.pdf 24/11/2020
22-Informe D.G. de Presupuestos 24.02.20.pdf 24/11/2020
09-Alegaciones Presidencia 25.10.18.pdf 24/11/2020
12-Normativa a Exposición Pública 4.12.18.pdf 24/11/2020
16-Memoria económica 10.01.19.pdf 24/11/2020
17-Informe inclusión y derechos sociales 10.01.19.pdf 24/11/2020
23-Anteproyecto de Ley 20.03.20.pdf 24/11/2020
07-Alegaciones Sanidad 16.10.18.pdf 24/11/2020
10-Informe Jurídico 29.10.18.pdf 24/11/2020
11-Informe preceptivo coordinación informatica 21.11.18.pdf 24/11/2020
Avantprojecte de Llei de la Generalitat, reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern.
10_Informe DG Funció Pública.pdf 11/05/2017
11_Informe de la DG Tecnologies de la informació.pdf 11/05/2017
12_Informe infancia familia.pdf 11/05/2017
14_Informe sector públic.pdf 11/05/2017
16_Al·legacions conselleries.pdf 11/05/2017
17_Informe DG Pressupostos.pdf 11/05/2017
18_Informe complementari DG Funció Pública.pdf 11/05/2017
21_Informe del CVC sobre l'avantprojecte Llei IVAM-2.pdf 11/05/2017
22_Informe no afectació a drets socials.pdf 11/05/2017
07_Informe no afectació a interessos legítims ciutadans.pdf 11/05/2017
15_Informe sotssecretaria.pdf 11/05/2017
01_Proposta + Avantprojecte Llei IVAM.pdf 11/05/2017
02_informe-art-69-sotssecretari-2.pdf_red_1.pdf 11/05/2017
03_Informe necessitat i oportunitat.pdf 11/05/2017
04_resolucio-inici-i-tramitacio.pdf_red_1.pdf 11/05/2017
05_Informe Advocacia General.pdf 11/05/2017
06_Informe sobre cometitivitat.pdf 11/05/2017
08_Informe coordinació informàtica.pdf 11/05/2017
09_Memoria economica.pdf 11/05/2017
13_Informe impacte de gènere.pdf 11/05/2017
19_Certificació acord del consell.pdf 11/05/2017
20_Dictamen CES reguladora del IVAM.pdf 11/05/2017
Avantprojecte de LLei de protecció i promoció del Palmerar d'Elx.
22-Informe impacto razón de género 07.05.18.pdf 09/02/2021
30-Resolución inicio 28.05.18.pdf 09/02/2021
35-Informe no afectación derechos sociales 03.12.18.pdf 09/02/2021
19-Propuesta texto articulado después de consultas.pdf 09/02/2021
20-Informe necesidad y oportunidad 07.05.18.pdf 09/02/2021
38-Memoria económica 23.06.pdf 09/02/2021
40-Dictamen CJC 2.11.pdf 09/02/2021
13-Rdo. Escritos y Alegaciones 30.11.17.pdf 09/02/2021
15-Informe técnico conjunto observaciones 19.01.18.pdf 09/02/2021
23-Informe impacto infancia y adolescencia 07.05.18.pdf 09/02/2021
24-Informe impacto en la familia 07.05.18.pdf 09/02/2021
25-Informe repercusiones económicas 07.05.18.pdf 09/02/2021
02-Ley Tutela Parmerar d'Elx.pdf 09/02/2021
03-Anteproyecto Ley castellano.pdf 09/02/2021
04-Anteproyecto Ley valenciano.pdf 09/02/2021
08-Anteproyecto Ley V5 castellano y valenciano doble columna.pdf 09/02/2021
26-NRI solicitud inicio tramitación 14.05.18.pdf 09/02/2021
29-Informe observaciones conselleria vivienda 25.06.18.pdf 09/02/2021
34-Copia memoria económica 4.7.18.pdf 09/02/2021
36-Escrito solicitando Acuerdo Consell.pdf 09/02/2021
10-Consulta pública previa valenciano 27.10.17.pdf 09/02/2021
12-Consulta ciudadana 25.11.17.pdf 09/02/2021
11-NRI participación ciudadana 27.10.17.pdf 09/02/2021
14-Resumen propuestas ciudadanas 19.01.18.pdf 09/02/2021
16-Propuesta texto articulado Patronato.pdf 09/02/2021
05-Anteproyecto Ley V2 después informe Abogacía.pdf 09/02/2021
00-Borrador Ley Tutela Palmeral Elche.pdf 09/02/2021
01-Acta Sesión ordinaria Patronato Elche 20.06.17.pdf 09/02/2021
07-Anteproyecto Ley V4 después propuesta Patronato.pdf 09/02/2021
28-Informe consulta a otras consellerias 05.06.18.pdf 09/02/2021
31-Informe de la Abogacía General 08.06.18.pdf 09/02/2021
17-Informe Anteproyecto Ley Palmeral Elche 15.03.18.pdf 09/02/2021
18-Informe técnico Sección Patrimonio cultural 15.03.18.pdf 09/02/2021
27-Resolución inicio conseller 24.05.18.pdf 09/02/2021
06-Anteproyecto Ley V3 después informe urbanismo.pdf 09/02/2021
09-Consulta pública previa castellano 27.10.17.pdf 09/02/2021
21-Informe repercusiones informáticas 07.05.18.pdf 09/02/2021
32-Propuesta Patronato septiembre 2018 31.08.18.pdf 09/02/2021
33-Informe favorable D.G. Presupuestos 02.07.18.pdf 09/02/2021
37-Informe art. 69 04.08.pdf 09/02/2021
39-Solicitud dictamen al CJC 07.09.pdf 09/02/2021